Regulamin

Ostatnia aktualizacja regulaminu 13.10.2020 r.

I Definicje:
1. Właścicielem restauracji z systemem zamówień Internetowych www.drewnempalona.pl jest FHU DW CARS Wojciech Wojdaszka z siedzibą w Gdańsk, ul. Dywizji Wołyńskiej 1 lok.7 NIP: 9511767196, REGON: 013170551.
2. Zamawiający, Klient w rozumieniu niniejszego regulaminu, osoba fizyczna (w tym Konsument) która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
3. Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu, to firma FHU DW CARS Wojciech Wojdaszka z siedzibą w Gdańsk, ul. Dywizji Wołyńskiej 1 lok.7 NIP: 9511767196, REGON: 013170551.
4. Sklep w rozumieniu niniejszego regulaminu, to serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.drewnempalona.pl, za pośrednictwem którego Zamawiający może zakupić od Sprzedawcy towary.
5. Zamówienie w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony www.drewnempalona.pl, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.
6. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
7. Płatność w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz Kosztów dostawy.
8. Płatność Przelewy24 w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz Kosztów dostawy poprzez system Przelewy24.
9. Dzień roboczy w rozumieniu niniejszego regulaminu, czas od otwarcia lokalu do godziny 24:00.
II Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Zamawiającego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.drewnempalona.pl
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
III. Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu.
2. Przyjmowanie zamówień odbywa się maksymalnie na godzinę przed otwarciem lokalu i trwa do zamknięcia lokalu.
3. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Zamawiającym Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie anulować Zamówienie
IV Dodatkowe informacje, zamówienia telefoniczne:
1. Sprzedający, zastrzega sobie prawo do nagrywania weryfikacji telefonicznych i wykorzystania tych nagrań w przypadku złamania niniejszego regulaminu przez zamawiającego.
   
V Dodatkowe informacje, zamówienia internetowe
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza www oraz zaakceptowanie regulaminu zamówień online.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia w przypadku gdy przesłane dane są niejasne, błędne, niepełne lub nie spełniają warunków promocji.
3. Zamówienia internetowe będą realizowane wyłącznie w przypadku pomyślnie przeprowadzonej weryfikacji mailowej Zamawiającego lub opłaceniu zamówienia z góry.
4. Ze względów bezpieczeństwa maksymalna wartość dla jednego zamówienia internetowego wynosi 120 zł, maksymalna ilość pizz w zamówieniu 4, przy czym  ilość pozycji nie może być większa niż 6. System akceptuje do trzech otwartych zamówień dla jednego użytkownika.
6. Konta stałego klienta nie zawierają danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. są nieobowiązkowe i służą jedynie do realizacji bieżących zamówień.
VI Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia
1. Zamówienia w wybranej strefie dowożone są do zamawiającego bezpłatnie. Poza wyznaczona strefa Sprzedający może wyznaczyć dopłatę do dowozu lub odmówić dostarczenia towaru, prosząc o odbiór osobisty.
3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 40 minut od momentu przyjęcia lub zatwierdzenia zamówienia i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych (obłożenie pracą restauracji) nie dłużej jednak niż do końca jednego dnia roboczego
4. Towar zamówiony może zostać dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane na zamówieniu.
VII Formy płatności
1. Dokonanie płatności może nastąpić gotówką, za pomocą terminala płatniczego, płatności online oraz dla wybranych kontrahentów przelewem na podstawie faktury VAT
2. Na żądanie zamawiającego, sprzedający wystawia fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym ustawowo.
3. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
4. Jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 3 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Zamawiającego.
5. Dostępnymi środkami porozumiewania się Zamawiającego ze Sklepem są: kontakt telefoniczny oraz system zamówień na stronie maxipizza.pl. Numery telefonów do poszczególnych lokali znajdują się w zakładce kontrakt na stronie www.drewnempalona.pl
XII Dodatkowe informacje, System płatności terminal płatniczy:
IX Prawo odstąpienia od umowy
1. Przed spełnieniem świadczenia przesz Sprzedawcę Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia (kontakt telefoniczny, system zamówień www)
3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy.
X Reklamacje
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego, nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie droga telefoniczną kierownika lokalu lub zmiany, w bieżącym dniu roboczym
4. Poza danym dniem roboczym reklamacje prosimy kierować drogą email na adres kontakt@drewnempalona.pl
5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
8. Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez Sprzedawcę
XII Ochrona danych osobowych (zgodność z RODO):
1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel serwisu. Kontakt z administratorem danych: FHU DW CARS Wojciech Wojdaszka z siedzibą w Gdańsk, ul. Dywizji Wołyńskiej 1 lok.7, Tel 608 594 593 kontakt@drewnempalona.pl
2. Składając zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę.
3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie zakładania konta Klienta jak również przy składaniu zamówienia. W przypadku stwierdzenia, ze dane podane przez Klienta nie są prawdziwe lub kompletne, Sprzedający ma prawo usunąć dane i odstąpić od realizacji zamówienia.
4. Administrator danych osobowych, ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta firmie pośredniczącej w dokonaniu płatności.
5. Przetwarzanie przez podmioty wymienione w pkt. 4 danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności elektronicznej.
6. Klient zgodnie z rozporządzeniem RODO ma prawo wglądu do swoich danych osobowych za pomocą zakładki ‘moje konto’, ma możliwość ich poprawiania oraz do zgłoszenia zadania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
7. Administrator danych osobowych przetwarzając dane nie podejmuje automatycznych decyzji oraz nie prowadzi procesu profilowania klientów w myśl ustawy RODO.
XII Postanowienia końcowe:
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Zamawiających w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.maxipizza.pl.
3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
4. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego www.drewnempalona.pl. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze sklepu internetowego maxipizza.pl oraz składania Zamówień.
7. Zamawiający posiadający Konto w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu powinni przesłać na adres Sprzedawcy oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia woli Zamawiającego usunie posiadane przez Zamawiającego Konto o czym Zamawiający zostanie poinformowany.
8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Zamawiającego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.